Algemene Voorwaarden Reservering

  • Wij vragen u een aanbetaling van 30% via Mollie Payment te voldoen. Hierna is uw reservering direct geldig en zichtbaar in het reserveringssysteem.
  • Wij vragen u de resterende 70% uiterlijk te voldoen 6 weken voor uw aankomst.
  • U betaald 100% bij een reservering binnen 6 weken voor aankomst.
  • Bij annulering tot 6 weken (42 dagen) vóór de dag van aankomst wordt 10% van de huursom in rekening gebracht.
  • Vindt de afzegging plaats binnen 6 weken (42 dagen) vóór de dag van aankomst, helaas restitueren wij dan niet. U zult dan aanspraak moeten maken op uw annuleringsverzekering.
  • Ondervindt u problemen met het reserveren via ons systeem, dan vragen wij u svp contact op te nemen via ons contactformulier. Wij helpen u natuurlijk graag verder.
  • Onze bankgegevens zijn:IBAN FR76 1680 6099 3930 6382 1600 134 Code BIC (Bank identification code) – code SWIFT AGRIFRPP868 tbv SARL Le Soustran

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (dat doet u door een reservering te plaatsen), gaat u ook akkoord met ons privacybeleid zoals hieronder beschreven.

Privacy camping Le Soustran

Privacyverklaring

Camping Le Soustran gevestigd aan Le Pont de Pellachal, 19160 Neuvic, Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.lesoustran.com
Le Pont de Pellachal
19160 Neuvic
Frankrijk
GSM +31 (0)628644151
GSM +33 (0)772292588
De eigenaren (Bas en Monique) van camping Le Soustran zijn ook te bereiken via email lesoustran@gmail.com.

Camping Le Soustran verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lesoustran@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Camping Le Soustran verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze camping) tussen zit.

Camping Le Soustran gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10, WordPress,

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Camping Le Soustran verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lesoustran@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Camping Le Soustran zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Camping Le Soustran neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lesoustran@gmail.com.

Wij respecteren in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Camping Le Soustran zelf.

Camping Le Soustran volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Camping Le Soustran streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Foto en film opnamen

Wij behouden ons het recht voor opnamen te gebruiken voor plaatsing op de website van de camping alsmede het gebruik voor presentatie doeleinden ter promotie van onze camping. Nooit zullen wij beeld/ geluidopnamen vergezeld laten gaan van persoonsgegevens. Opnamen zullen nooit verkocht worden aan derden. Mocht u hier niet akkoord mee zijn, gelieve dit dan te melden bij uw reservering.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Camping Le Soustran draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Camping Le Soustran behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.